σερπεντινίωση

Η εξαλλοίωση ορισμένων εκρηξιγενών βασικών πετρωμάτων (κυρίως περιδοτικών και γάββρων) και ο σχηματισμός σερπεντίνη από τον ολιβίνη και τους πυρόξενους που περιέχουν. Η σ. οφείλεται κυρίως στην επίδραση των ατμοσφαιρικών παραγόντων ή και σε μια ελαφρά μεταμόρφωση (περίπτωση γάββρων). Ειδικά όμως οι περιδοτίτες εμφανίζονται πολύ συχνά σερπεντινιωμένοι σε βάθος (ή και ολόκληρο το πέτρωμα), φαινόμενο που δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο με την ενέργεια των ατμοσφαιρικών παραγόντων. Στην περίπτωση αυτή το φαινόμενο αποδίνεται είτε στην αυτουδρόλυση του πετρώματος είτε στην επίδραση του θαλάσσιου ύδατος κατά τη γένεση των περιδοτιτών στον πυθμένα της θάλασσας (υποθαλάσσιες εκχύσεις).
* * *
η, Ν
(πετρογρ.) υδροθερμική διεργασία κατά την οποία συντελείται ο σχηματισμός σερπεντίνη από την εξαλλοίωση τών σιδηρομαγνησιούχων ορυκτών.
[ΕΤΥΜΟΛ. Απόδοση στην Ελληνική ξεν. όρου, πρβλ. αγγλ. serpentinization < serpentine (βλ. σερπεντίνης)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • σερπεντινίτης — Βασικό πέτρωμα της ομάδας των περιδοτιτών, των οποίων όλα σχεδόν τα ορυκτά (ολιβίνης, πυρόξενοι, συχνά και οι αμφίβολοι) έχουν υποστεί σερπεντινίωση και μετασχηματίστηκαν σε σερπεντίνη. Άλλο χαρακτηριστικό ορυκτό των σ. είναι ο μαγνητίτης, που… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.